Skip to main content

Brev til justitsminister Morten Bødskov


Kommissionen skrev den 7. august 2013 til justitsminister Morten Bødskov som følger:
 
"Den 11. juni 2010 offentliggjorde Justitsministeriet kommissorium for en undersøgelseskommission vedrørende centrale myndigheders rolle i Blekingegade-sagen.
 
Undersøgelseskommissionen blev tre måneder senere endeligt nedsat den 15. september 2010, og der udpegedes samtidig en udspørger for kommissionen. Den 1. oktober og 1. december 2010 tiltrådte henholdsvis en juridisk sekretær (byretsdommer) og en kontorfuldmægtig, der sammen med kommissionens formand udgør kommissionens sekretariat.
 
Det følger af pkt. 3 i kommissoriet bl.a., at kommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den så vidt muligt kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse senest tre år efter, at kommissionen er endeligt nedsat.
 
Kommissionen har siden nedsættelsen stræbt efter at følge ovennævnte henstilling om færdiggørelse af beretningen - så vidt muligt - inden for den givne tidsramme. Til trods for bestræbelserne herpå må kommissionen konstatere, at det ikke lader sig gøre. Jeg skal hermed orientere om baggrunden herfor.
 
Indledningsvis bemærkes, at tidsrammen på de anførte tre år må bero på et skøn.
 
Dernæst kan jeg oplyse følgende:
 
1) Kommissionen holdt efter nedsættelsen sit første interne møde den 1. oktober 2010 i lånte lokaler, idet den afventede, at Justitsministeriet i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen og Politiets Efterretningstjeneste fandt et lejemål, der egnede sig til opbevaring af klassificeret materiale.
 
Med virkning fra 1. november 2010 blev der indgået lejeaftale om lejligheden Bredgade 56 i København, og efter nogen istandsættelse kunne kommissionen flytte ind den 15. november 2010.
 
Først i begyndelsen af 2011 kunne kommissionen imidlertid modtage klassificeret materiale, idet opfyldelsen af Politiets Efterretningstjenestes krav til sikring af lokalerne trak ud.
 
Selv om kommissionen blev endeligt nedsat den 15. september 2010, var det altså ikke ensbety-dende med, at kommissionen reelt kunne gå i gang med undersøgelsen da.
 
2) Materialet, der indgår i undersøgelsen, og som navnlig kommer fra Politiets Efterretningstjeneste - hvilket indebærer nogle særlige og til dels forsinkende arbejdsgange - er særdeles omfattende og har, som følge af at undersøgelsen vedrører sager, der ligger mellem 25 og 33 år tilbage i tiden, skullet fremfindes fra arkiv, hvilket forståeligt har taget tid hos de myndigheder, som kommissionen har henvendt sig til. Materialet er således modtaget løbende, og i forbindelse med undersøgelsen har materialet givet anledning til at stille spørgsmål til relevante myndigheder.
 
3) Efter gennemlæsning af det indkomne materiale opstillede kommissionen i samarbejde med kommissionens udspørger en vidneliste og udarbejdede overordnede og detaljerede spørgetemaer til brug for afhøringen af vidnerne, der efter forudgående henvendelse i vidt omfang har benyttet sig af adgangen til beskikkelse af bisidder. Efter et tilrettelæggelsesmøde med bisidderne i november 2011 afgav 69 vidner fra 18. januar 2012 til 13. juni 2012 forklaring for kommissionen, hvilket foregik i lokaler udlånt af Østre Landsret, idet kommissionens lejemål var uegnet hertil. Vidnernes forklaringer blev protokolleret og efter gennemgang i sekretariatet udsendt til vidnerne til underskrift. Protokollerne fylder 493 sider. Kommissionen stillede endvidere skriftlige spørgsmål til 2 vidner, der af helbredsmæssige grunde ikke så sig i stand til personligt fremmøde.
 
Vidneforklaringerne og svarene på de skriftlige spørgsmål skal sammenholdes med det modtagne materiale, hvilket alt skal indgå i den undersøgelse, der fremgår af kommissoriet, og som skal beskrives i beretningen. Henset til bl.a. kommissoriets og materialets omfang er det en tidkrævende opgave.
 
På nuværende tidspunkt er det min vurdering, at kommissionens udkast til beretning kan foreligge i begyndelsen af 2014.
 
Herefter har den person, hvis forhold undersøges, og den pågældendes bisidder i henhold til § 23, stk. 4, i lov om undersøgelseskommissioner ret til at komme med en udtalelse på grundlag af den orientering, der er fastsat i § 23, stk. 3.
 
Efterfølgende skal der bl.a. læses endelig korrektur, hvorpå beretningen kan trykkes.
 
Jeg forventer derfor, at kommissionens beretning kan afgives i løbet af april/maj 2014.
 
Med venlig hilsen
 
Jens Rosenløv"

Kontakt

 

Blekingegade-kommissionen
Bredgade 56, 3. sal
1260 København K
Tlf. 41 74 72 51

Telefontid
mandag-fredag kl. 10.00-14.00
E-mail: blekingegade-kommissionen@mail.dk